Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) w dniu 15 maja 2020 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej nr 100, pl. Niepodległości 1 odbędzie się XIV Sesja Rady Powiatu w Chełmie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Analiza sytuacji na rynku pracy w Mieście Chełm i Powiecie Chełmskim w 2019 roku.
 8. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Chełmskiego za 2019 rok.
 9. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chełmie za 2019 rok.
 10. Informacja z realizacji zadań drogowych w 2019 roku.
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie za 2019 roku.
 12. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Chełmskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową nr 1717L Gminie Sawin.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową nr 1855L Gminie Białopole.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
 18. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 19. Wnioski komisji.
 20. Komunikaty Przewodniczącego.
 21. Zakończenie obrad sesji.