Raport o stanie Powiatu Chełmskiego

Do dnia 31 maja Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Okładka Raportu o Stanie Powiatu Chełmskiego

Raport o stanie Powiatu Chełmskiego został przyjęty Uchwałą Nr 255/2020 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Chełmskiego za 2019 rok.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

  1. Raport o stanie Powiatu Chełmskiego za 2019 rok.
  2. Uchwała Nr 255/2020 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 21 maja 2020 r.
  3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób popierających udział w debacie.
  4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla mieszkańca zgłaszającego udział w debacie.
  5. Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Chełmskiego za 2019 rok.