Krzysztof Nadolski
Biuro Rzecznika Konsumentów dla m. Chełm i Powiatu Chełmskiego
Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, pok. 21 (parter)
tel. 82 562-75-05, 82 564 38 89
e-mail: rzecznik.konsumentow@powiatchelmski.pl

Godziny pracy biura:

Dzień Godziny
Poniedziałek 7.30 – 12.00
Wtorek 9.00 – 17.00
Środa 7.30 – 12.00
Czwartek 9.00 – 17.00
Piątek 7.30 – 15.30

Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania w zakresie ochrony praw konsumentów.

W znakowaniu spraw Powiatowy Rzecznik Konsumentów używa symbolu „PRK”.

Do podstawowych zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  • wykonywanie innych zadań określonych w ustawach lub przepisach odrębnych.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną (e-mailem) która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące: “Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych”.

Oznacza to, że treść kierowanej do Powiatowego Rzecznika Konsumentów korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi;
  • adresu (ulicy, nr domu, miejscowości i kodu pocztowego ) tej osoby;
  • opisu sprawy i zapytania.

Bezpłatna Infolinia Konsumencka:

tel. 0 800 800 008

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00