Herb Gminy Siedliszcze

Urząd Miejski w Siedliszczu

Burmistrz Hieronim Zonik
Adres: 22-130 Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a
tel. 82 569 22 02, fax 82 569 22 02
strona: www.siedliszcze.pl
e-mail: gmina@siedliszcze.pl

 

Gmina Siedliszcze położona jest w zachodniej części powiatu chełmskiego. Od zachodu graniczy z gminami: Puchaczów, Milejów i Trawniki od północy z gminą Cyców, od wschodu z gminami Wierzbica i Chełm, od południa z gminą Rejowiec Fabryczny. Powierzchnia gminy wynosi 154 km2. Gminę zamieszkuje 7727 osób, średnia gęstość zaludnienia wynosi 50 osób na km2. Sieć osadniczą tworzy 39 miejscowości (wsi), z których wyodrębniono 28 sołectw.

Gmina Siedliszcze położona jest na Polesiu Wołyńskim, w obrębie dwóch mniejszych jednostek geograficznych zwanych mezoregionami, tj. Obniżenia Dorohuckiego i Pagórów Chełmskich. Zachodnia jej część znajdująca się w obrębie Obniżenia Dorohuckiego charakteryzuje się typowym dla nizin równinnym krajobrazem z licznymi i rozległymi torfowiskami i ubogimi glebami typu bielicowego. Z rzadka tylko rzeźba terenu urozmaicana jest niewielkimi wzniesieniami o wysokości dochodzącej do 182 m n.p.m. Bardziej urozmaicona pod względem krajobrazowym jest część wschodnia, zaliczana do Pagórów Chełmskich. Występujące liczne wzgórza kredowe o zróżnicowanej wysokości od 180 do 233 m n.p.m. oraz wypełnione torfami zagłębienia, nadają temu terenowi specyficznego charakteru.

W obrębie Gminy występują surowce mineralne: ziemia krzemionkowa, piaski i pospółka, wapienie i margle, węgiel kamienny, torfy. Obszar Gminy obejmują dwa obszary górnicze, utworzone dla złóż węgla kamiennego Ludwinów i Puchaczów II. W przeszłości do celów opałowych i rolniczych w licznych punktach eksploatowany był torf. Rozważana jest również budowa elektrociepłowni w Woli Korybutowej.

Gmina Siedliszcze położona jest w dorzeczu Wieprza. Obszar gminy przecina rzeka Mogielnica, prawy dopływ Wieprza, która wraz z dopływami oraz kanałem Wieprz-Krzna odprowadza wody powierzchniowe w kierunku północno-zachodnim.
Gmina Siedliszcze ma typowo rolniczy charakter. Największą część Gminy zajmują użytki rolne (88%), porozdzielane płaskimi, podmokłymi i zatorfionymi dolinami cieków wodnych oraz nielicznymi, rozproszonymi zadrzewieniami i niewielkimi lasami. Największy w Gminie obszar leśny znajduje się w jej części północnej – w rejonie miejscowości Dębowce i Kulik. Mniejsze obszary leśne znajdują się w południowej i wschodniej części Gminy (Popski Las i na wschód od m. Bezek).
Najcenniejszym elementem środowiska przyrodniczego Gminy Siedliszcze są niewątpliwie pozostałości dawniej rozległych torfowisk, które zachowały się na niewielkich powierzchniach wśród łąk kośnych. Spełniają one funkcje zbiorników małej retencji, charakteryzują się ponadto dużą różnorodnością przyrodniczą i dzięki temu stanowią jeden z najistotniejszych elementów struktury ekologicznej gminy. Z tego powodu obszary te bezwzględnie powinny być chronione przed zmianą sposobu użytkowania np. poprzez uznanie ich za użytki ekologiczne.
Do najciekawszych z nich zaliczyć można następujące torfowiska:

  • pow. 197 ha, położone wzdłuż Mokrego Rowu, przy południowo-zachodniej granicy gminy, w obrębie Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
  • pow. 109 ha, tzw. Bondarówka położone w rejonie wsi Chojeniec
  • pow. 59 ha, tzw. Dębowce położone w rejonie wsi Majdan Zahorodyński
  • pow. 72 ha, tzw. Mogielnica
  • pow. 33 ha, tzw. Bezek.

Na torfowiskach tych stwierdzono występowanie wielu rzadkich i chronionych gatunków ptaków, w tym wpisanego do Poleskiej Czerwonej Księgi Zwierząt błotniaka łąkowego oraz błotniaka stawowego, dziwonie, podróżniczka, rycyka, derkacza. Na łąkach w pobliżu Majdanu Zahorodyńskiego występuje również bocian czarny. Podmokłe torfowiska są również biotopem licznych gatunków płazów i gadów, zwierząt będących sprzymierzeńcami rolników w walce ze szkodnikami upraw polowych. Swoje stanowiska ma tu żółw błotny, kolejny zagrożony wyginięciem gatunek. Na torfowiskach rośnie wiele gatunków roślin objętych ochroną prawną, m.in. grążel żółty, grzybień biały, gniadosz królewski, goryczka wąskolistna i goździk pyszny.

Elementem krajobrazu kulturowego są między innymi parki podworskie. Na terenie Gminy Siedliszcze jest ich osiem. Najcenniejsze z nich wpisane są do rejestru zabytków. Tak wysoki status ochrony nadano aż pięciu obiektom:

  • zespołowi dworsko-parkowemu z XIX w. w Chojeńcu
  • zespołowi dworsko-parkowemu z XIX w. w Nowym Chojnie
  • zespołowi dworsko-parkowemu z XVIII w. w Kuliku
  • ogrodowi folwarcznemu z XVI w. w Mogielnicy
  • zespołowi dworsko-parkowemu z XVIII w. w Siedliszczu.