Dnia 21 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w sali nr 83, pl. Niepodległości 1 odbędzie się XVI Sesja Rady Powiatu w Chełmie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wierzbicy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terenu działania poradni psychologiczno – pedagogicznych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1856L Gminie Białopole.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1858L Gminie Białopole.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1859L Gminie Białopole.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1853L Gminie Białopole.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowinach.
 16. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 17. Wnioski komisji.
 18. Komunikaty Przewodniczącego.
 19. Zakończenie obrad sesji.