Drodzy Ósmoklasiści! Serdecznie zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta oraz Technikum w Siedliszczu.

Liceum Ogólnokształcące

Rekrutację do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Siedliszczu na rok szkolny 2020/2021 przeprowadza powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna wśród kandydatów, którzy złożą podanie o przyjęcie do szkoły oraz dostarczą kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Minimalną ilość punktów potrzebną do przyjęcia kandydatów do klas pierwszych w naszej szkole określa się na 80 pt.

Rekrutacja przeprowadzona będzie do klas pierwszych o rozszerzonych przedmiotach:

 • klasa mundurowa (j. angielski, historia, geografia/WOS)
 • klasa przyrodnicza (j. angielski, biologia, chemia/WOS)
 • klasa medialna (j. angielski, j. polski, historia/WOS)

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydować będzie suma punktów za:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie
 • inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • klasa mundurowa (j. polski, matematyka, j. angielski, historia, geografia)
 • klasa przyrodnicza(j. polski, matematyka, j. angielski, biologia, chemia)
 • klasa medialna (j. polski, matematyka, j. angielski, historia, wos)

Technikum w Siedliszczu

Rekrutację do klasy pierwszej Technikum w Siedliszczu na rok szkolny 2020/2021 przeprowadza powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna wśród kandydatów, którzy złożą podanie o przyjęcie do szkoły oraz dostarczą kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Minimalną ilość punktów potrzebną do przyjęcia kandydatów do klas pierwszych w naszej szkole określa się na 60 pt.

Kierunki kształcenia:

 • technik informatyk

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 • technik programista

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydować będzie suma punktów za:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie
 • inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • j. polski,
 • j. angielski,
 • matematyka,
 • geografia