Zgodnie z art 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję się XVII Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 22 września 2020 roku o godz. 10:30 w sali konferencyjnej nr 83, pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Chełmski pomocy finansowej Gminie Wierzbica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rejowcu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1824L i 1823L Gminie Ruda-Huta.
 12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 13. Wnioski komisji.
 14. Komunikaty Przewodniczącego.
 15. Zakończenie obrad sesji.