W czwartek 8 października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na czele z Dyrektor Krystyną Kopczyńską przekazali dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej sprzęt komputerowy oraz multimedialny.
Zestawy zostały zakupione w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Liderem projektu jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Partnerem projektu jest Wojewoda Lubelski, Beneficjentem projektu jest Powiat Chełmski a realizatorem projektu z ramienia powiatu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie.
Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią COVID-19 poprzez zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania w tym zakup laptopów i sprzętu audiowizualnego oraz zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych.
Środki finansowe przyznane dla Powiatu Chełmskiego na realizację projektu wynoszą ogółem 566 335 zł.
W ramach projektu dokonano zakupu m.in.
1) 119 szt. laptopów
2) 74 szt. urządzeń wielofunkcyjnych
3) 127 szt. słuchawek z mikrofonem
4) 83 szt. odtwarzaczy audio
5) 25 szt. telewizorów
oraz projektory, tablicę multimedialną, ekran elektryczny, skanery i odtwarzacz DVD.
Ponadto zakupiono także maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz płyny dezynfekcyjne.
Łącznie wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 139 dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmskiego.
Grupa osób siedzących przy stolikach
Sprzęt multimedialny w tekturowych opakowaniach