Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy powiatu chełmskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu w Chełmie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające na terenie powiatu chełmskiego, zainteresowane wyrażeniem opinii na temat tworzonego programu współpracy.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie wyrażenia pisemnej opinii do projektu programu. Opinie należy wyrażać na druku formularza uwag w terminie do 12 listopada 2020 r. Wypełniony formularz uwag należy przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@powiatchelmski.pl bądź w wersji papierowej przesyłając na adres Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm.

Konsultacje przeprowadzane są zgodnie z zapisami uchwały Nr XXX/235/10 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Chełmie, tel. 82 56 27 527.

Zaproszenie do konsultacji programu (25,0 MB, DOC)

Formularz uwag do projektu (37,0 KB, DOC)

Program współpracy powiatu chełmskiego na rok 2021 (224 KB, PDF)