Zgodnie z art 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuje się XVIII Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 4 grudnia 2020 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej nr 83, pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych Przewodniczącemu Rady Powiatu w Chełmie i Staroście Chełmskiemu.
 8. Raport z realizacji zadań w ramach „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2019-2022” za 2019 rok.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Chełmskiego za rok szkolny 2019/2020.
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
 11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego Programu współpracy powiatu chełmskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Dubience w Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Pławanicach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia przez Powiat Chełmski wspólnej obsługi dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wierzbicy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia przez Powiat Chełmski wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2021 rok wysokości stawek opłat, za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Chełmskiego, ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1851L Gminie Dubienka.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1854L Gminie Dubienka.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1848L Gminie Żmudź.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1850L i 1851L Gminie Żmudź.
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1832L Gminie Chełm.
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
 25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 187/4, położonej w obrębie Nowiny gm. Chełm.
 26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Chełmskiego.
 27. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 28. Wnioski komisji.
 29. Komunikaty Przewodniczącego.
 30. Zakończenie obrad sesji.