Mieszkańcu, skorzystaj z e-usług!

Powiat Chełmski realizuje projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” dofinansowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa. W ramach projektu uruchomiono e-usługi związane z obsługą z zakresu geodezji i kartografii. Czas oczekiwania na dokumenty zdecydowanie się skróci, ponieważ część spraw można załatwić nawet bez konieczności wychodzenia z domu.

Aby skorzystać z portalu należy wejść na stronę internetową www.powiatchelmski.pl, kliknąć w pozycję menu „Dla Mieszkańca”, a następnie wybrać „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Katalog e-Usług”.

Można skorzystać z ośmiu e-usług:

Portal Geodety

E-usługa przeznaczona dla geodetów wykonujących prace geodezyjne na terenie powiatu. Umożliwia zgłoszenie nowej pracy geodezyjnej wraz z zamówieniem materiałów. Geodeta ma dostęp do wszystkich zgłoszonych przez siebie prac geodezyjnych, dla których można wykonać zgłoszenie uzupełniające na materiały, pobrać dokument obliczenia opłaty i dokonać płatności elektronicznych.

Portal Interesanta

E-usługa, dzięki której interesant, po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego(PZ) ma możliwość zamówienia materiałów. Wypełniając wniosek należy wskazać zakres zamówienia, sposób odbioru materiałów, oraz podać informacje kontaktowe do interesanta. Interesant bez konieczności wychodzenia z domu może złożyć wniosek, dokonać płatności oraz otrzymać zamówione materiały.

Portal Komornika

E-usługi przeznaczone tylko dla komorników sądowych poszukujących nieruchomości na terenie powiatu należących do dłużników.

Portal Rzeczoznawcy

E-usługa umożliwiająca rzeczoznawcom przeglądanie aktów notarialnych, po wcześniejszym wykupieniu wglądu do danej jednostki ewidencyjnej, oraz zamawiania szczegółowych danych dotyczących wskazanych transakcji. Należy pamiętać, że kupując na raz wgląd do 2 jednostek ewidencyjnych, czas nie jest wydłużony o kolejne 4 godziny. Wgląd do następnej jednostki najlepiej aktywować po zakończeniu przeglądania poprzedniej.

Portal Projektanta

E-usługa, dzięki której projektant może złożyć wniosek o uzgodnienie sieci. Do składanego wniosku należy dodać odpowiednie załączniki oraz określić położenie przebiegu planowanego przyłącza. Po wystawieniu przez urząd opłaty, projektant ma możliwość pobrania DOO oraz opłacenia go drogą elektroniczną.

Narada koordynacyjna

E-usługa przeznaczona dla pracowników branż w celu uczestnictwa w zdalnej naradzie koordynacyjnej.

Portal mapowy

E-usługi przeznaczone do przeglądania map geodezyjnych (map o dużej skali czyli od 1:500 do 1:5000). Wśród map geodezyjnych można przeglądać mapę ewidencyjną i mapę zasadniczą

Portal PRZP

Portal podmiotu realizującego zadania publiczne

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z wyżej wymienionych usług.

Tytuł projektu: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”
Nazwa Beneficjenta:Powiat Lubelski
Numer i nazwa działania: Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie
Całkowita wartość projektu: 187 500 000,00 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane 187 500 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 159 375 000,00 zł
Dotacja celowa z budżetu Państwa: 15 450 000,00 zł
Wkład własny partnerów: 12 675 000,00 zł
Umowa o dofinansowanie:RPLU.02.01.00-06-0039/16-00 z dnia 18 lipca 2017 r.