Zgodnie z art 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XIX Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 30 grudnia 2020 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie Starosty Chełmskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych na 2021 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Chełmie na 2021 rok.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka w Siedliszczu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowinach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1871L Miastu Rejowiec Fabryczny.
19. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
20. Wnioski komisji.
21. Komunikaty Przewodniczącego.
22. Zakończenie obrad sesji.