Zgodnie z art 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuje się XX Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 5 lutego 2021 roku o godz. 12.30 w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w gminach Powiatu Chełmskiego objętych właściwością Prokuratury Rejonowej w Chełmie za 2020 rok.
 8. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie z działalności wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Chełmskiego za 2020 rok.
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Chełmskiego za 2020 rok.
 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmski za 2020 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Powiatu za 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3122L Łopiennik— Żulin— Rejowiec od km 12+150 do km 12+435”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836L Wierzchowiny- dr powiatowa nr 1835L na odcinku od km 0+420 do km 0+935”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Dubience.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Dubience.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Dubience.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dubience.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2026
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań Profilaktycznych w Zakresie Promowania i Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2021-2026.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Chełmskim na lata 2021-2023.
 24. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 25. Wnioski komisji.
 26. Komunikaty Przewodniczącego.
 27. Zakończenie obrad sesji.