SANATORIUM KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Placówka Terenowa w Chełmie
zaprasza rolników na bezpłatne leczenie rehabilitacyjne

Z sanatorium mogą skorzystać osoby:

  • ze schorzeniami narządu ruchu: kończyn górnych i dolnych, stawów, kręgosłupa.
  • ze schorzeniami układu krążenia: w 6 miesięcy po przebytym zawale serca, z nadciśnieniem tętniczym ( I okres), innymi chorobami serca.
  • rolnicy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie albo podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie, co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
  • renciści, mający ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.
  • członkowie rodzin spełniający warunki do uzyskania renty rodzinnej, kwalifikujący się do odbycia rehabilitacji leczniczej ze wskazań zdrowotnych w zakresie chorób narządu ruchu: dzieci poniżej 16 roku życia (turnusy rehabilitacyjne w okresie wakacyjnym), dzieci powyżej 16 roku życia spełniające warunki do uzyskania renty rodzinnej.

Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, która uległa wypadkowi przy pracy rolniczej.

Potrzebne dokumenty:

  • wniosek na leczenie rehabilitacyjne na druku KRUS wystawia lekarz rodzinny lub leczący specjalista. Druk wniosku dostępny jest na stronie www.krus.gov.pl, w zakładce Zadania w punkcie Rehabilitacja, lub jednostce organizacyjnej KRUS.
  • do wniosku lekarza dołączone powinny być niezbędne wyniki badań tj.: pełna morfo-logia krwi, OB, pełna analiza moczu, EKG, RTG klatki piersiowej z opisem radiologa, opis chorych części kręgosłupa i stawów wraz z wynikami badań. Badania te są bez-płatne.

    Wniosek wraz z wynikami badań należy złożyć w PT KRUS w Chełmie, Al. Żołnierzy I Armii WP 8a, pok. nr 3

Rolniku, jeśli spełniasz powyższe wymagania poproś swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę o wystawienie skierowania do sanatorium

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel.: 82 562-54-34 i 82 562 54 16