Konkurs ofert dotyczy realizacji zadań z zakresu:

  1. ochrony i promocji zdrowia – 5 000,00
  2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej – 30 000,00
  3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 10 000,00
  4. turystyki i krajoznawstwa – 7 000,00

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie w zakładce “ogłoszenia i przetargi, ogłoszenia inne”.