Zgodnie z art 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXI Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 26 marca 2021 roku o godz. 11.30 w sali konferencyjnej nr 100, pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w gminach Powiatu Chełmskiego objętych właściwością Prokuratury Rejonowej w Krasnymstawie.
 8. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Chełmskiego w 2020 roku.
 9. Informacja z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii za 2020 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Chełmskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Kaniem.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu powiatu chełmskiego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Dubienka zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Chełmski pomocy finansowej Gminie Dubienka.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Chełmski pomocy finansowej dla Miasta Chełm.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1843L Gminie Dorohusk.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębach: Adamów Kolonia, Marysin, gmina Rejowiec.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Weremowice, gmina Chełm.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Leszczany Kolonia, gmina Żmudź.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Dubienka nieruchomości położonych w obrębie Dubienka Gmina Dubienka.
 25. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 26. Wnioski komisji.
 27. Komunikaty Przewodniczącego.
 28. Zakończenie obrad sesji.