Zgodnie z art 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXII Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 10 maja 2021 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja z realizacji zadań drogowych w 2020 roku.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie w 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1717L i 1821L Gminie Sawin.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1825L Gminie Ruda-Huta.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Dubience
 17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Dubience
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/178/2021 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Chełmski pomocy finansowej Gminie Dubienka.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/184/2021 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Dubienka nieruchomości położonych w obrębie Dubienka gmina Dubienka.
 20. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 21. Wnioski komisji.
 22. Komunikaty Przewodniczącego.
 23. Zakończenie obrad sesji.