Do dnia 31 maja Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Drogi  asfaltowe, pole rzepaku, herb Powiatu Chełmskiego i napis: Raport o stanie Powiatu Chełmskiego za 2020 rok

Raport o stanie Powiatu Chełmskiego został przyjęty Uchwałą Nr 788/2021 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Chełmskiego za 2020 rok.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem
W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Chełmskiego będzie miała miejsce dnia 28 czerwca 2021 r. na Sesji Rady Powiatu w Chełmie.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie Powiatu Chełmskiego za 2020 rok (PDF, 1,4 MB)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla mieszkańca zgłaszającego udział w debacie (DOC, 35 KB)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób popierających udział danego mieszkańca w debacie (DOC, 35,5 KB)

Uchwała Nr 488/2021 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Chełmskiego – skan dokumentu

Uchwała Nr 488/2021 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 17 maja 2021 roku w Chełmie w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Chełmskiego za 2020 rok (DOC, 15,3 KB)

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu chełmskiego (DOC, 13,5 KB)