Zgodnie z art 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXIII Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 8 czerwca 2021 roku o godz. 10.30 w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1.  Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Ocena realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2019 – 2022” za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dubience.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym.
 12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 13. Wnioski komisji.
 14. Komunikaty Przewodniczącego.
 15. Zakończenie obrad sesji.