Zgodnie z art 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) zwołuję XXIV Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 28 czerwca 2021 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja z działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za 2020 rok.
 8. Analiza sytuacji na rynku pracy w Mieście i Powiecie Chełmskim w 2020 roku.
 9. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chełmie za 2020 rok.
 10. Raport o stanie Powiatu Chełmskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Chełmie.
 12. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dzień 31 grudnia 2020 roku.
 13. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chełmskiego za 2020 rok.
 14. Przedstawienie informacji o stanie mienia powiatu za 2020 rok.
 15. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 16. Przestawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 17. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Chełmie z wykonania budżetu za 2020 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Chełmie z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 22. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 23. Wnioski komisji.
 24. Komunikaty Przewodniczącego.
 25. Zakończenie obrad sesji.