Zgodnie z art 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) zwołuję XXV Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 22 lipca 2021 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 9. Podjęcie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1807L Gminie Siedliszcze.
 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1809L Gminie Siedliszcze.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1875L i 1876L Miastu Rejowiec Fabryczny.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie Olenówka, gmina Dorohus
 13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 14. Wnioski komisji.
 15. Komunikaty Przewodniczącego.
 16. Zakończenie obrad sesji.