Kwalifikacja wojskowa 2021 w Powiecie Chełmskim

W dniach 01 – 30 września 2021 roku w Powiecie Chełmskim odbędzie się kwalifikacja wojskowa.

  1. Obowiązkowemu stawiennictwu podlegają wszyscy mężczyźni urodzeni w 2002 roku zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie powiatu oraz mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
  2. Stawiennictwu podlegają również :
  3. a) urodzeni w latach 2000-2001, które:
    • zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
    • zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  1. b) kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U.poz.944).

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Chełmskiego przyjmować będzie w/w osoby codziennie (oprócz sobót, niedziel i dni świątecznych) w Chełmie ul. Powstańców Warszawy 8 w godzinach 8.00-16.00 . Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej musi wziąć ze sobą:

– dokument tożsamości;

– posiadaną dokumentację medyczną, jeżeli dana osoba na coś choruje lub chorowała w przeszłości;

– fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;

– dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Osoba wzywana obowiązana jest stawić się w dniu i o godzinie wyznaczonej w imiennym wezwaniu. Pamiętać również należy, że nieotrzymanie lub nieodebranie wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, gdyż obowiązek ten będzie wymagalny na podstawie obwieszczeń rozplakatowanych na terenie Powiatu Chełmskiego – w takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić się na kwalifikację wojskową, ponieważ wobec takiej osoby będzie nakładana grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

 

książeczka wojskowa na zielonym tle

Fot. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie