Zgodnie z art 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) zwołuję XXVI Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 23 września 2021 roku o godz. 11.30 w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie Kierownika Nadzoru Wodnego w Chełmie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z działań podejmowanych na terenie Powiatu Chełmskiego w roku 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia przez Powiat Chełmski wspólnej obsługi dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rejowcu Fabrycznym i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pławanicach.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia przez Powiat Chełmski wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia Domu Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym do budynku usytuowanego w miejscowości Rejowiec przy ul. Przemysłowej 4.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3122L Łopiennik— Żulin— Rejowiec od km 12+150 do km 12+435”.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836L – dr powiatowa nr 1835L na odcinku od km 0+420 do km 0+935”.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów.
 17. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 18. Wnioski komisji.
 19. Komunikaty Przewodniczącego.
 20. Zakończenie obrad sesji.