Zgodnie z art 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) zwołuję XXVII Sesję Rady Powiatu  w Chełmie w dniu 11 października 2021 roku o godz. 10.30 w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
 8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych pod nazwą „Dom Pomocy Społecznej w Rejowcu”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic gminy Chełm, naruszającej granicę Powiatu Chełmskiego.
 11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 12. Wnioski komisji.
 13. Komunikaty Przewodniczącego
 14. Zakończenie obrad sesji.