Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) zwołuję XXVIII nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 29 października 2021 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic gminy Chełm, naruszającej granice Powiatu Chełmskiego.
 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 9. Wnioski komisji.
 10. Komunikaty Przewodniczącego.
 11. Zakończenie obrad sesji.