Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Chełmie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające na terenie Powiatu Chełmskiego i zainteresowane wyrażeniem opinii na temat tworzonego programu współpracy.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie wyrażenia pisemnej opinii do projektu programu. Opinie należy wyrażać na druku formularza uwag w terminie od 4 listopada 2021 r. do 17 listopada 2021 r. Wypełniony formularz należy przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@powiatchelmski.pl, bądź w formie papierowej przesyłając na adres Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm lub składając w punkcie kancelaryjnym Starostwa Powiatowego w Chełmie, I piętro, pokój 99.

Konsultacje przeprowadzone są zgodnie z zapisami uchwały Nr XXX/235/10 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Chełmie, tel. 82 56 27 527.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 (57 KB, DOC)

Formularz uwag do projektu „Programu współpracy powiatu chełmskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r (16,1 KB, DOCX)