Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) zwołuję XXIX Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 9 listopada 2021 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 100, pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych Przewodniczącemu Rady Powiatu w Chełmie i Staroście Chełmskiemu.
 8. Raport z realizacji zadań w ramach „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2019-2022” za 2020 rok.
 9. Raport z realizacji w latach 2019-2020 „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Chełmskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym Rady Powiatu w Chełmie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Chełmskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, a także kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chełmski.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości stawek opłat, za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Chełmskiego, ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 3122L Gminie Rejowiec.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836L Wierzchowiny- dr powiatowa nr 1835L na odcinku od km 0+420 do km 0+935”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812L Ewopole – Wólka Kańska”.
 19. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 20. Wnioski komisji.
 21. Komunikaty Przewodniczącego.
 22. Zakończenie obrad sesji.