Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Chełmie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działające na terenie powiatu chełmskiego i zainteresowane wyrażeniem opinii na temat tworzonego programu współpracy.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach 24-25 listopada 2021 r. w formie ankiety, która zostanie rozesłana drogą e-mailową do organizacji wraz z projektem Programu. Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat tworzonego projektu Programu współpracy na 2022 rok.

Konsultacje przeprowadzone są zgodnie z zapisami uchwały Nr XXX/235/10 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 9 listopada 2010 r. W sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Chełmie, tel. 82 56 27 527.

Ankieta dotycząca projektu „Programu współpracy Powiatu Chełmskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” (15KB, DOCX)

Nowy Program współpracy powiatu chełmskiego z organizacjami na rok 2022 (58,5 KB, DOC)