Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Powiatu  w Chełmie w dniu 10 grudnia 2021 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Chełmskiego w roku szkolnym 2020/2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie zmiany granic gminy Chełm, naruszającej granice Powiatu Chełmskiego, polegającej na wyłączeniu z gminy Chełm części obszarów obrębów ewidencyjnych: Depułtycze Królewskie, Koza-Gotówka, Pokrówka, Rudka, Srebrzyszcze i włączeniu ich do miasta Chełm.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego Programu współpracy Powiatu Chełmskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2025”.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1717L i 1821L Gminie Sawin.
 15. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 16. Wnioski komisji.
 17. Komunikaty Przewodniczącego.
 18. Zakończenie obrad sesji.