Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) zwołuję XXXI Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 30 grudnia 2021 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chełmskim za 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Chełmie na 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wierzbicy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia przez Powiat Chełmski wspólnej obsługi dla Domu Pomocy Społecznej w Rejowcu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego.
 18. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 19. Wnioski komisji.
 20. Komunikaty Przewodniczącego.
 21. Zakończenie obrad sesji.