Budynek mieszkalny do 70 m2 na zgłoszenie – informacje podstawowe.

Do zgłoszenia należy dołączyć m.in. :

  1. Wniosek zgłoszenia (PB-2a) oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5);
  2. Projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania działki w 3 egzemplarzach zaadaptowany do warunków miejscowych przez uprawnionego projektanta;
  3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  4. Oświadczenia Inwestora, z których wynika, że :

a) planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, tj.: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia’’,

b) dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna,

c) przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,

Należy zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Szczegółowe informacje na stronie internetowej :

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/ulatwienia-w-budowie-domow-do-70-m2

Plakat budynek mieszkalny do 70 m kwadratowych