Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) zwołuję XXXII Sesję Rady Powiatu  w Chełmie w dniu 31 stycznia 2022 roku o godz. 10.30 w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmski.
 8. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Powiatu za 2021 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Chełmie za 2021 rok. (Komisji Finansów i Budżetu; Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej; Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych; Komisji Zdrowia i Profilaktyki Zdrowotnej; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa; Komisji skarg, wniosków i petycji).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia przez Powiat Chełmski wspólnej obsługi dla Liceum Ogólnokształcącego im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1843L Gminie Dorohusk.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1860L Gminie Wojsławice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Chełmski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 14. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 15. Wnioski komisji.
 16. Komunikaty Przewodniczącego.
 17. Zakończenie obrad sesji.