Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) zwołuje się XXXIII Sesję Rady Powiatu  w Chełmie w dniu 25 lutego 2022 roku o godz. 10.30 w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie z działalności wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Chełmskiego za 2021 rok.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Chełmskiego za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej.
 13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 14. Wnioski komisji.
 15. Komunikaty Przewodniczącego.
 16. Zakończenie obrad sesji.