Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) zwołuję XXXIV Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 21 marca 2022 roku o godz. 10.30 w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Powiatu Chełmskiego.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Chełmski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 12. Wnioski komisji.
 13. Komunikaty Przewodniczącego.
 14. Zakończenie obrad sesji.