Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) zwołuję XXXV Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 31 marca 2022 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej nr 100, Starostwa Powiatowego w Chełmie, pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Chełmskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu powiatu chełmskiego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 15. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 16. Wnioski komisji.
 17. Komunikaty Przewodniczącego.
 18. Zakończenie obrad sesji.