Wynik budżetu operacyjnego jednostek samorządu terytorialnego stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej samorządu. Nadwyżkę operacyjną stanowi dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Wykonany wynik operacyjny jest podstawowym parametrem świadczącym o właściwej kondycji finansowej każdego samorządu. Wskazane jest, żeby był on jak najwyższy. W 2021 roku osiągnięto rekordowy wynik operacyjny w kwocie ponad 17 mln zł. Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem wyniosła prawie 13%.
Zdolność do osiągania nadwyżki operacyjnej netto jest też niezwykle istotna z punktu widzenia utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich i z programów krajowych.