Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej nr 100, pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja z realizacji zadań drogowych w 2021 roku.
 8. Informacja z działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za 2021 rok.
 9. Informacja z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii za 2021 rok.
 10. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Chełmskiego w 2021 roku.
 11. Informacja o stanie środowiska i realizacji zadań kontrolnych na terenie Powiatu Chełmskiego za 2021rok.
 12. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 13. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Powiatu w Chełmie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Sawin.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Chełmskiego na lata 2022-2030.
 19. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 20. Wnioski komisji.
 21. Komunikaty Przewodniczącego.
 22. Zakończenie obrad sesji.