Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 26 maja 2022 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 100, pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chełmie za rok 2021.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie za 2021 rok.
 9. Analiza sytuacji na rynku pracy w Mieście Chełm i Powiecie Chełmskim w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1825L Gminie Ruda-Huta.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Chełmskiego.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.
 15. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 16. Wnioski komisji.
 17. Komunikaty Przewodniczącego.
 18. Zakończenie obrad sesji.