Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 20 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej nr 83 Starostwa Powiatowego w Chełmie, pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Ocena realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2019-2022” za 2021 rok.
 8. Raport o stanie Powiatu Chełmskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Chełmie.
 10. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na dzień 31 grudnia 2021 roku.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chełmskiego za 2021 rok.
 12. Przedstawienie informacji o stanie mienia powiatu za 2021 rok.
 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 14. Przestawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 15. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Chełmie z wykonania budżetu za 2021 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Chełmie z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Chełmski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 21. Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr XXXIII/258/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1827L Gminie Chełm.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1808L Gminie Siedliszcze.
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Chełmskiego.
 25. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 26. Wnioski komisji.
 27. Komunikaty Przewodniczącego.
 28. Zakończenie obrad sesji.