dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

Zadanie pn. Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1816L od km 0+250 do km 4+979,60 na odcinku Siedliszcze-Pawłów


Dofinansowanie: 3 952 667,14 zł

Całkowita wartość inwestycji: 7 905 334,28 zł

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu chełmskiego, wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa biorąc pod uwagę:

 • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
 • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełnienia tych standardów,
 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

 • budowę i przebudowę drogi o łącznej długości 4 729 m, szerokość jezdni 6,0 m;
 • budowę chodników i poboczy utwardzonych w terenie zwartej zabudowy,
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: tablice prowadzące i bariery ochronne U-14a;
 • wydzielenie przejścia dla pieszych z doświetleniem;
 • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego;
 • wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych.

Realizacja inwestycji:

Planowany termin realizacji zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym Wykonawcy: czerwiec- październik 2022 r.

Wykonawca robót: PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Sp. z o.o. z siedzibą w Pawłowie.