dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

Zadanie pn. Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1832L od km 0+000 do km 8+717,78 na odcinku Żółtańce Kolonia- Wereszcze Duże


Dofinansowanie: 6 778 926,42 zł

Całkowita wartość inwestycji: obejmuje koszty kwalifikowalne w kwocie 16 848 283,79 zł oraz koszty niekwalifikowalne w kwocie 27 923,03 zł.

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu chełmskiego, wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa biorąc pod uwagę:

 • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
 • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełnienia tych standardów,
 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

 • budowę i przebudowę drogi o łącznej długości 8 717 m, szerokość jezdni 5,5 m;
 • wykonanie poboczy utwardzonych w terenie zwartej zabudowy,
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: balustrady i bariery ochronne U-14a;
 • usytuowanie przystanków komunikacji zbiorowej,
 • przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką oraz drogami gminnym;
 • ustawienie znaku aktywnego „STOP”,
 • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego;
 • wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych.

Realizacja inwestycji:

Planowany termin realizacji inwestycji: lipiec 2022- kwiecień 2023

Wykonawca robót: PREF-BET Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Sp. z o.o. z siedzibą w Pawłowie.