Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 14 lipca 2022 r. o godz. 11.30 w sali konferencyjnej nr 83 Starostwa Powiatowego w Chełmie pl. Niepodległości 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie Kierownika Nadzoru Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie Powiatu Chełmskiego w roku 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego.
 11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 12. Wnioski komisji.
 13. Komunikaty Przewodniczącego.
 14. Zakończenie obrad sesji.