Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję XL Sesję Rady Powiatu  w Chełmie w dniu 22 sierpnia 2022 roku o godz. 10.30  w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a także ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia przez Powiat Chełmski wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Radnej Rady Powiatu w Chełmie.
 13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 14. Wnioski komisji.
 15. Komunikaty Przewodniczącego.
 16. Zakończenie obrad sesji.