Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję XLI Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 8 września 2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia przez Powiat Chełmski zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1860L Gminie Wojsławice.
 10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 11. Wnioski komisji.
 12. Komunikaty Przewodniczącego.
 13. Zakończenie obrad sesji.