Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję XLII Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 4 października 2022 r. o godz. 9:15 w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Raport z realizacji zadań w ramach “Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2019-2022” za 2021 rok
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku..
 9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do dofinansowania zadań w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Kaniem
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Powiatu w Chełmie Nr XXXIV/260/2022 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Chełmskiego i Zarządu Powiatu w Chełmie.
 16. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 17. Wnioski komisji.
 18. Komunikaty Przewodniczącego.
 19. Zakończenie obrad sesji.