Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję XLIII sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 27 października 2022 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych Przewodniczącemu Rady Powiatu w Chełmie i Staroście Chełmskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości stawek opłat, za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Chełmskiego, ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.
 11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 12. Wnioski komisji.
 13. Komunikaty Przewodniczącego.
 14. Zakończenie obrad sesji.