Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Chełmie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chełmskiego w 2023 r.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie