Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję XLV Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chełmskim za 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Chełmie na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/317/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Chełmskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Chełmskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Chełmski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 19. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 20. Wnioski komisji.
 21. Komunikaty Przewodniczącego.
 22. Zakończenie obrad sesji.