Zgodnie z art.  5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 209 zwaną dalej ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. lub ustawą zmieniającą): przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed 1 marca 2022 r. oraz w stosunku do których zostało wszczęte i niezakończone przed tą datą postępowanie o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej mają obowiązek dostosować się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 21a oraz art. 5 ust. 2c i 2d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r., w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r. Przedsiębiorcy ci są obowiązani do złożenia do organu wydającego to zezwolenie oświadczenia, że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres przedsiębiorcy wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r.

Przypominamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.) baza eksploatacyjna to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce    konserwacji lub naprawy pojazdów; przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Znowelizowane zapisy ustawy o transporcie drogowym nakładają także na przedsiębiorcę, po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, coroczny obowiązek składania w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

  1. Oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na ich formę zatrudnienia.
  2. Informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Przewoźnicy są zobowiązani do przekazania pierwszych wskazanych wyżej informacji za rok 2022 – do dnia 31 marca 2023 r.

        Ponadto informuję, iż obowiązek składania powyższego oświadczenia obowiązywał będzie corocznie w terminie do dnia 31 marca każdego roku, bez ówczesnego wezwania.

Wypełnione i podpisane oświadczenia proszę dostarczyć we wskazanych w piśmie terminach do siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmie (pokój 140), Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm lub przesłać na wskazany adres za pośrednictwem operatora pocztowego.

Załączniki:

Oświadczenie o zatrudnianiu kierowców (420 KB, PDF)

Oświadczenie o bazie eksploatacyjnej (116 KB, PDF)