Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję XLVI Sesję Rady Powiatu w Chełmie w dniu 18 stycznia 2023 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej nr 100 pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji w dniu 29 listopada 2022 r. oraz z obrad XLV Sesji w dniu 28 grudnia 2022 r.
 5. Informacja z działalności Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Powiatu za 2022 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Chełmie za 2022 rok. (Komisji Finansów i Budżetu; Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej; Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych; Komisji Zdrowia i Profilaktyki Zdrowotnej; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa; Komisji Rewizyjnej, Komisji skarg, wniosków i petycji).
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Chełmski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie jako Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej (rodzina zastępcza niezawodowa).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie jako Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej (rodzinny dom dziecka).
 14. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 15. Wnioski komisji.
 16. Komunikaty Przewodniczącego.
 17. Zakończenie obrad sesji.